S : Steady

posted on 17 Oct 2012 02:15 by determineyourdream in DISC
 
S : Steady
 
 
        คนประเภทนี้เป็นคนใจเย็น สงบ เสมอต้นเสมอปลาย ทำอะไรเป็นระบบ ละเอียดรอบคอบ ถ่อมตัว ประนีประนอม ชอบเป็นผู้ฟังมากกว่าผู้พูด จะพูดเมื่อถูกถาม มักแสดงความเห็นด้วยกับผู้อื่นตลอดเวลา ต้องการคำแนะนำจากผู้อื่น ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง

ลักษณะของคนประเภท Steady : 

- ละเอียดในงาน
- หนักแน่นมั่นคง

- เป็นระบบ
- สุภาพ
- อ่อนน้อมถ่อมตน
- ชอบบรรยากาศที่สงบ มั่นคง
- ฟังมากกว่าพูด
- ต้องการคำสั่งที่ชัดเจน
- ต่อต้านการเปลี่ยนแปลงกระทันหัน
- มีหลักการ
- เป็นผู้ตามที่ดี
- เชื่อถือได้

สิ่งที่คนสไตล์ S ชอบ : คนสไตล์ S จะชอบงานที่เป็นขั้นเป็นตอนชัดเจน ไม่ต้องเร่งรีบนักเพราะเขาไม่ชอบเสี่ยงเรียกว่าทำช้า ๆ แต่ชัวร์ เขาจะเป็นผู้ร่วมทีมงานที่ดี ไม่ละเมิดกฎเกณฑ์ของกลุ่ม เป็นผู้รับฟังที่ดีด้วยท่าทีที่นุ่มนวล ด้วยบรรยากาศมิตรภาพ ให้ความสำคัญกับสัมพันธภาพที่ดีซึ่งกันและกัน จึงไม่ชอบทำอะไรที่จะทำให้คนมองว่าเขาเป็นคนไม่ดี ชอบอยู่อย่างสงบไม่รุกรานใคร ชอบที่จะให้มีเวลาในการทำงานหรือมีเวลาในการตัดสินใจอย่างรอบคอบ ชอบทำอะไรที่ไม่เสี่ยงและมีหลักเกณฑ์หรือมีขั้นตอนที่ชัดเจน

สิ่งที่คนสไตล์ S ไม่ชอบ : เขาจะไม่ชอบบรรยากาศของความขัดแย้ง การบีบบังคับให้ตัดสินใจแบบทันทีทันใด เพราะเขาจะรู้สึกว่าทำไมไม่คิดให้ดีให้รอบคอบเสียก่อน ไม่ชอบการลัดขั้นตอน หรือการมีกฎเกณฑ์ที่คลุมเครือจะทำให้เขาตัดสินใจไม่ถูก ในขณะเดียวกันเขาก็ไม่ชอบความขัดแย้งในทีมงาน การไม่ยอมรับฟังซึ่งกันและกัน เมื่อเขาพูด (กรณีที่เขาเป็นหัวหน้างาน) คนอื่นก็ต้องฟัง เพราะเขาไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง (แม้ว่าปากอาจจะบอกว่าชอบการเปลี่ยนแปลงก็ตาม) 

คำแนะนำ : คุณควรที่จะแสดงออกและสื่อสารให้ดูมีชีวิตชีวาและพูดให้มากขึ้นเพราะปกติคุณอาจจะดูเนือยๆ เงียบๆ ไม่ค่อยพูดค่อยจา นอกจากนี้คุณควรนำเสนอให้รวดเร็วยิ่งขึ้นอย่ามัวแต่รอให้ถูกถาม เน้นรายละเอียดให้น้อยลง ควบคุมอารมณ์ให้ได้

อาชีพที่เหมาะสม : ครู บรรณารักษ์ นักบัญชี เลขานุการ บรรณารักษ์ ผู้ช่วยบรรณารักษ์ เจ้าหน้าที่การเงินการธนาคาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด เจ้าหน้าที่งานพัสดุ Comment

Comment:

Tweet